Today: 21.Aug.2018

KyzmetToday.kz

Обозреватель государственной службы

Статьи (44)
Rate this item
(0 votes)
  Б. Беспалинов., Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ақмола облысы бойынша Департаментінің басшысы   Жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шараларды тиімді іске асырудың кепілі - азаматтық қоғам институттарының қолдауы. Осы орайда, мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі – азаматтық қоғам институттарының дамуы, азаматтардың конституциялық құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау жұмысына атсалысуы. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында мемлекет дамуының басты бағыттарының бірі – жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және бизнес-үдерістердің ашықтығын қамтамасыз ету деп айқын көрсетілген. Сондай-ақ,  Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған стратегиясында жемқорлықтың алдын алудың маңызды шарты деп қоғамның барлық санаттарын жемқорлыққа қарсы жұмысқа тарту деп көрсетілді. Нәтижесінде  қоғам өмірінің барлық әлеуметтік-маңызды салаларында, соның ішінде, жемқорлыққа қарсы күрес саласында қоғамдық институттар рөлі артты. Жемқорлыққа қарсы күрес құралы ретінде қоғамдық бақылау жемқорлық фактілерін анықтау және болдырмауға, жемқорлық қатынастар пайда болуы мүмкіндігін және себептерін болдырмау мақсатында азаматтар мен олардың ұйымдарымен іске асырылатын іс-шаралар кешенінен тұрады. Осы орайда, Агенттік бастамасымен Қазақстан Республикасының  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған стратегиясының  жүзеге асырылуына сыртқы талдау және бағалауға бағытталған Арнайы мониторингтік топтар құрылды. Өз құзіреті шеңберінде Арнайы мониторингтік топтар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясының орындалу барысы туралы мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор және басқа да мекемелердің есептерін ашық және жан-жақты қарастырады, мемлекеттік органдарға консультативтік қолдау көрсетеді, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында арнайы ұсынымдар енгізеді. Арнайы мониторингтік топтар жемқорлықтың алдын алудың тиімді тетігі бола отырып, билік органдарына тұрғындардың әлеуметтік мәселелерін көрсететін, сондай-ақ, азаматтарға әлеуметтік-маңызды  жобаларға қоғамдық бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін қоғамдық институт болып табылады. Бүгінгі таңда, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облысы бойынша Департаментінің жанында Арнайы мониторингтік топ қызмет етеді. Топ құрамына үкіметтік емес ұйымдардың басшылары, кәсіподақтар, бизнес өкілдері, кәсіпкерлер палатасы, «Нұр Отан» партиясы және БАҚ өкілдері енді. Осыған ұқсас топтар облыстың барлық аудандары мен қалаларында құрылған болатын. Мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік секторлардың қызметіне қоғамдық бақылау жүргізу демократияның негізгі элементі болып табылады. Қоғам мемлекетке құзіреттілік пен ресурстарды ұсына отырып,  олардың мақсатты қолданылуына бақылау жасауға құқылы. Қоғамдық бақылау – азаматтардың мемлекеттік органдар тарапынан өз қызметін тиісінше орындап, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауын қадағалау. Осы орайда, Агенттікпен «Қоғамдық бақылау картасы» жобасы жүзеге асырылады. Аталған жоба қоғамдық өмірдің барлық салаларында қоғамдық бақылау жүргізуге тұрғындардың барлық санатын тартуды көздейді. Атап айтқанда, мемлекеттік бағдарламалардың жүзешге асырылуы, әлеуметтік объектілердің, жолдардың құрылысы және т.б.  Аталған жобаны жүзеге асыру мақсатында Агенттіктің Ақмола облысы бойынша департаментімен облыстық, қалалық және аудандық Арнайы мониторингтік топтар басшыларының байланыс мәліметтері енгізілген облыстың картасы әзірленді. Сондай-ақ, танымал әлеуметтік желілерде (оның ішінде Инстаграм-Дайрект @anticorruption_akmola) парақшалар құрылып, бірегей колл-орталық (8 705 597 51 74) азаматтар өтінішін қабылдайды. Өтініштерді осылай қабылдаудың артықшылығы – ыңғайлы болуында. Азаматтар өтініш қалдыру үшін арнайы құрылғы немесе парақшаларға кіруінің қажеті жоқ. Тіркелген әлеуметтік желі арқылы өтініш беруіне мүмкіндік бар.  Қазіргі таңда, жоба аясында Департаментке 70-ке жуық өтініштер (түсініктемелер,  өтініштер, ақпараттық хабарламалар және т.б.) келіп түсті. Әрбір өтініш бойынша сәйкестендірілген шаралар қабылданды.  Жалпы айтқанда, проблемалық мәселелерді қарастырғандағы әділдік, жариялылық және ашықтық айтылған сыни пікірлерге жедел әрекет ету арқылы азаматтар мәселелерінің жедел шешілуіне ықпал етеді. Осылайша, күнделікті тәжірибеде азаматтық қоғам моделі қоғамдық бақылау арқылы азаматтардың белсенді өмірлік ұстанымына негізделеді.  
Rate this item
(0 votes)
  Берген Беспалинов - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Успешное проведение упреждающих мер по противодействию коррупции невозможно без поддержки институтов гражданского общества антикоррупционной направленности. Статья 13 основополагающего международного антикоррупционного документа – Конвенции ООН против коррупции наиболее эффективным инструментом гражданского общества в борьбе с коррупцией определяет расширение общественного контроля. В этой связи, одной из приоритетных задач государственной политики является развитие институтов гражданского общества, их участие в защите конституционных прав, законных интересов граждан. Посланием Главы государства нынешнего года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», одним из основных направлений  развития государства определено противодействие коррупции и обеспечение прозрачности всех бизнес-процессов. Вместе с тем, основным документом в сфере противодействия коррупции «Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы» указано, что важным условием противодействия является вовлечение всех слоев общества в антикоррупционную работу. Как итог, возросла роль общественных институтов в проведении общественного контроля за наиболее социально-важными аспектами жизни страны, в том числе в сфере противодействия коррупции. Общественный контроль как инструмент противодействия коррупции включает последовательность действий, осуществляемых гражданами и их автономными объединениями с целью предотвращения возможностей и устранения условий, способствующих возникновению коррупционных отношений, выявления и пресечения фактов коррупции. В этой связи, по инициативе Агентства созданы Специальные мониторинговые группы, основной  целью которых является проведение внешнего анализа и оценка реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстана 2015-2025 годы. В рамках своей деятельности Специальные мониторинговые группы проводят объективное и всестороннее изучение отчетов государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и иных субъектов противодействия коррупции о проводимой работе по реализации Антикоррупционной стратегии, оказывают консультативную помощь государственным органам, вырабатывают предложения и рекомендации по повышению эффективности деятельности государственных органов. Специальные мониторинговые группы являются действенным механизмом в вопросах профилактики коррупции, а также общественным институтом, позволяющим органам власти выявить социальные проблемы населения, а гражданам эффективно и действенно  проводить общественный контроль за ходом реализации социально-важных проектов. На сегодняшний день, при Департаменте Агентства по делам государственной службы  и противодействию коррупции по  Акмолинской области действует Специальная мониторинговая группа, в состав которой вошли представители неправительственных организации, профсоюзов, бизнеса, Палаты предпринимателей, партии «Нұр Отан» и СМИ. Аналогичные группы созданы во всех районах и городах  области. Общественный контроль работы государственных органов, субъектов квазигоссектора является базовым элементом демократии. Общество, представляя государству полномочия и ресурсы, имеет все основания для того, чтобы контролировать их целевое использование. Общественный контроль – это наблюдение граждан за исполнением государственными органами своих обязательств, соблюдением прав и законных интересов граждан. В этой связи, Агентством реализуется проект «Карта общественного контроля». Данный проект подразумевает вовлечение всех слоев общества в работу по осуществлению общественного контроля во всех сферах деятельности общества. В том числе, реализация государственных программ, строительство социальных объектов, дорог и много  другое. В целях реализации данного проекта Департаментом Агентства по Акмолинской области разработана  карта с внесением контактных данных  руководителей областной, городских и районных СМГ.  Также, созданы специальные страницы в популярных социальных сетях (@anticorruption_akmola, akm.kyzmet.gov.kz), действует колл-центр (8 705 597 51 74) для приема обращений граждан. Преимущество данного способа подачи обращений заключается в удобстве для граждан, то есть заявителю не нужно заходить на специальные страницы, достаточно лишь направить обращение посредством социальной сети, в которой они зарегистрированы.   На сегодняшний день в рамках проекта в адрес Департамента поступило порядка 70 обращений различного характера (разъяснения, жалобы, информационные сообщения и др.). По каждому обращению приняты соответствующие меры. В целом, непредвзятость, гласность, прозрачность при сопровождении проблемных ситуаций способствует быстрому реагированию на критику и эффективному решению вопросов граждан. Таким образом, на практике действует модель построения гражданского общества, основанная на активной жизненной позиции горожан при общественном контроле.  
Rate this item
(0 votes)
В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050» определена главная цель – к 2050 году создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда. Ключевое условие успеха новой экономической политики должно быть подкреплено кадрами. Одной из основных целей является повышение ответственности, эффективности и функциональности государственного аппарата. В этих целях необходимо совершенствовать управленческий ресурс, внедрять современные инструменты менеджмента и принципы корпоративного управления в государственном секторе. Так, имидж государственной службы напрямую связан с имиджем государственного служащего, поскольку с имиджем сотрудника связан вопрос доверия к органам государственной власти, в противном случае деятельность органов государственной власти становится неэффективной. Немаловажным является тот факт, что одним из пунктов Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан является – «Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих». Проводимая в настоящее время реформа государственной службы предполагает формирование эффективных кадровых механизмов (эффективный и прозрачный порядок поступления на государственную службу, возможность непрерывного профессионального развития государственных служащих, взаимосвязь результатов работы и системы поощрения). В новой модели государственной службы приоритетным направлением должно стать формирование положительного имиджа государственной службы, в том числе своевременное информирование и реакция на обращения граждан, создание благоприятного мнения о действиях властных структур. Так, в рамках установления уровня доверия к уполномоченному органу, Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее - Департамент) проведен анализ по лицам, привлеченным к дисциплинарной ответственности, за нарушение норм Этического кодекса государственных служащих РК за 1 полугодие 2018 года в сравнении с 2016 и               2017 годами. Так, анализ показал, что за нарушение требований Этического кодекса в 1 полугодии 2018 году по рекомендации Совета по этике к дисциплинарной ответственности привлечено 9 государственных служащих (2016–5, 2017- 17). По видам дисциплинарных взысканий за нарушение норм Этического кодекса из 9 государственных служащих привлеченных в 2018 году (2016 год – 5, 2017 год -17): «замечание» - 0 (2016 год – 0, 2017 год - 4), «выговор» - 1 (2016 год – 0, 2017 год - 2), «строгий выговор» – 2 (2016 год – 1, 2017 год - 8), «предупреждение о неполном служебном соответствии» - 3 (2016 год – 2, 2017 год - 3), «увольнение с занимаемой должности» - 3 (2016 год – 2, 2017 год - 0). Вместе с тем анализ показывает, что в 2018 году за нарушение служебной этики привлечено 9 (100 %) руководителей государственных органов и его структурных подразделений (2016 год - 5 или 100 %, 2017 год - 16 или 94%), из них, из них 1 заместитель руководителя Департамента, 5 руководителей самостоятельных отделов, 3 акима сельских округов. По видам нарушений преобладает грубость (некорректное поведение) – 3 (2016 год - 1, 2017 год - 5), нерациональное использование служебного транспорта и управление транспортным средством в пьяном виде – 3 (2016 год - 1, 2017 год - 5), антиобщественное поведение – 2 (2016 год - 3, 2017 год - 0). Единичные случаи: незаконное премирование – 1 (2016 год - 0, 2017 год - 0), нерациональное использование рабочего времени – 1 (2016 год - 0, 2017 год - 0), ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее поступление жалоб в уполномоченный орган – 6 (2016 год - 0, 2017 год - 0). Таким образом, наглядно имеет место увеличение нарушений требований норм Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан по сравнению с 2016 годом. Что, полагаем, обусловлено увеличением качественных профилактических мероприятий Департамента среди государственных служащих и населения региона, которые, проявляя гражданскую сознательность, оперативно реагировали и сообщали о фактах нарушений этических норм государственными служащими. На основании вышеизложенного, Департамент и дальше будет продолжать претворять в жизнь профилактические мероприятия, направленные на формирование эффективного, профессионального и прозрачного государственного аппарата, что несомненно, в дальнейшем положительно отразится на общем благосостоянии и уровне жизни общества.     Главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы                                                     А. Атантаев
Rate this item
(0 votes)
В своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства обозначил 10 конкретных задач, стоящих перед нами. Одним из приоритетных направлений является борьба с коррупцией и верховенство закона. Особое значение имеет реализация превентивных мер по противодействию коррупции. Расскажите о новых подходах, реализуемых в этом году. Действительно, эффективное противодействие коррупции, максимальное исключение предпосылок, способствующих коррупции, также является важнейшим условием устойчивого развития любого государства. Вопросам эффективной борьбы с проявлениями коррупции в нашей стране отводится немало времени и сил, как со стороны государства, так и со стороны общества. Эта проблема занимает одно из первых мест в общей государственной стратегии развития. Вместе с тем, решение стратегических задач по дальнейшему росту экономики, вхождение в число тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира, требует полной реализации системных мер, обозначенных в программных документах. В этой связи, одним из основных направлений работы Департамента является превенция коррупционных правонарушений, которое включает в себя антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков и формирование антикоррупционной культуры. Но время не стоит на месте, необходимы новые подходы в противодействии коррупции. В этой связи, по инициативе Агентства, реализуются такие проекты как «Карта общественного контроля», целью которой является обеспечение качественной обратной связи с населением, повышение роли институтов гражданского общества и Антикоррупционное сопровождение бизнеса и инвесторов «Protecting Business and Investments», целью которого является создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.   Расскажите поподробнее о проекте «Карта общественного контроля»? За годы независимости Казахстана законодательство страны претерпело множество изменений, в том числе и антикоррупционное. Ранее система противодействия коррупции главным образом была направлена на борьбу с последствиями коррупции и выражалась в наказании виновных лиц. Сейчас в антикоррупционную политику страны внесены существенные коррективы. Так, акцент в противодействии коррупции смещен на ее превенцию, объединение усилий государства и общества в минимизации причин и условий коррупции. В этой связи усиление роли общественности в противодействии коррупции нашло свое отражение в проекте «Карта общественного контроля». Несомненно, данный проект позволит всесторонне реализовать потенциал общества, его стремление участия в реализации общественно важных проектах государства и проявления своей гражданской позиции. Суть и концепция проекта, проста: «К примеру, если гражданину не оказали своевременно государственную услугу или оказали с нарушением, … каждый может направить информацию в Агентство, которая будет оперативно рассмотрена. В социальных сетях созданы соответствующие страницы». Выделен специальный телефонный номер 8-705-597-51-74 и действуют страницы в таких популярных социальных сетях, как: Facebook, Вконтакте, Инстаграм, а также мессенджерах: Вацап, Телеграм. В целом, это достаточно удобно для граждан, им не надо загружать какие-либо приложения. Достаточно воспользоваться социальной сетью, которой они пользуются, либо позвонить. При этом, граждане смогут отправлять не только фотографии, но и видеоматериалы. Срок рассмотрения обращения до 10 дней. Следующий формат - это внедрение мобильного приложения Qamqor для граждан. Посредством приложения любой гражданин имеет возможность отправить обращение с вложением фото о любом факте правонарушения без привязки к компетентному органу. В этом видится его главное преимущество – гражданам не надо думать к компетенции какого органа относится нарушение, очевидцем которого они стали. В-третьих, карта реализуется посредством созданной сети региональных мониторинговых групп. Региональные мониторинговые группы созданы во всех районных центрах, городах областного значения. В состав данных групп входят наиболее активные и известные люди. При этом, контактные данные, в том числе телефонные номера, электронный адрес руководителей районных мониторинговых групп внесены в карту общественного контроля.   Как в нашей области обеспечивается антикоррупционное сопровождение инвесторов? Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти, является важнейшим фактором в обеспечении конкурентоспособности системы государственного управления и Казахстана в целом. В случае присоединения инвесторов и бизнеса к соглашениям в рамках реализации проекта планируется действенная защита от неправомерных действий государственных органов, где единственным условием будет – их согласие на добропорядочное ведение бизнеса и «нулевая терпимость» к любым проявлениям коррупции. Инвесторы и бизнесмены в оперативном порядке смогут сообщать в Call-центр о коррупционных фактах со стороны должностных лиц, об административных барьерах и бюрократических процедур, создаваемых государственными органами при взаимодействии с ними, а также фактах незаконного вмешательства в их деятельность. Наряду с этим, одним из вариантов пресечения на ранней стадии коррупционных проявлений видится в обозначении присутствия Агентства при взаимодействии с государственными органами, что значительно позволит предотвратить злоупотребления должностными полномочиями государственными служащими и не допустит нарушения прав и законных интересов бизнеса со стороны представителей власти.    Какие результаты на сегодняшний день достигнуты в рамках данных проектов? Реализация проекта «Карта общественного контроля» уже сегодня дает определенный результат. Так, по состоянию на 1 августа т.г. в рамках проекта в адрес Департамента по различным каналам поступило порядка 70 обращений граждан различного характера в т.ч. за дачей разъяснений, решение тех или иных вопросов, жалоб на действия или бездействия должностных лиц государственных органов и организаций. На все поступившие обращения даны соответствующие ответы. Вместе с тем, Департаментом ведется постоянная и планомерная работа по информированию граждан о возможностях данного проекта. Касательно второго проекта, с начала его реализации к соглашениям присоединились уже два инвестора области на общую сумму 528 млрд.тг. На сегодняшний день ведется их активное сопровождение, также с ними проводятся разъяснительные встречи и консультации.   Перед нами поставлена важная задача, в решении которой мы рассчитываем на поддержку казахстанцев. Практика стран с минимальным уровнем коррупции свидетельствует о том, что эффективность противодействия этому злу зависит в первую очередь от активной гражданской позиции самих членов общества. В соответствии с Антикоррупционной стратегией используется механизм обеспечения гарантий неприкосновенности и безопасности лиц, оказывающих содействие в выявлении и пресечении коррупционных правонарушений и преступлений. Нас всех должна объединять солидарная ответственность за будущее страны.
Rate this item
(0 votes)
Теперь, чтобы получить адресную справку на третьего лица не нужно оформление доверенности на право получения такой справки, что значительно упрощает процедуру его получения. Для этого всего лишь нужно воспользоваться сервисом «Сервис получения справок третьими лицами», который доступен на Портале «электронного правительства». Данный сервис позволяет получить такие электронные справки как: адресная справка с места жительства; справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; справка о наличии либо отсутствии судимости. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Для этого нужно в «Личном кабинете» на портале eGov.kz, в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же обратиться во фронт-офисы НАО Госкорпорация «Правительство для граждан». Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом необходимо сделать следующее. Заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля. После этого гражданину поступает сообщение на мобильный телефон с просьбой разрешить получение справки на него или отказать в ее получении. В случае разрешения, заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.           При возникновении вопросов Вы можете обратиться в Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области на телефон доверия 51-81-33.   Руководитель  Управления государственных услуг Департамента АДГС и ПК  по Акмолинской области Мухамеджанов А.К.
Rate this item
(0 votes)
Анализ состояния и тенденции распространения коррупции имеют важное практическое значение при выработке антикоррупционных мер и определении приоритетных сфер противодействия коррупции. Принимая во внимание высокую результативность превентивных механизмов противодействия коррупции в предыдущие годы, Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области на основании антикоррупционного мониторинга (сведения по государственным служащим, совершивших коррупционные правонарушения и преступления в 2017 году) в 1 полугодии 2018 года проведено 7 внешних анализов коррупционных рисков, из которых 4 анализа являются инициативными. Так, Департаментом проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Отдела строительства города Кокшетау; «Центра занятости населения» акимата города Кокшетау; Отдела жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и потребителей МНЭ РК по Акмолинской области, Департамента государственных доходов по Акмолинской области; Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Акмолинской области; Отдела занятости и социальных программ Целиноградского района. Установлено, что выявленные коррупционные риски в нормативно-правовых актах напрямую связаны с проблемными, текущими вопросами проанализированных сфер, затрагивающие организационно-управленческую деятельность объектов анализа. Так, в некоторых нормативных правовых актах установлены дискреционные нормы, отсутствие или ненадлежащее регулирование административных процедур, наличие правовых коллизий, создающих условия для коррупционных проявлений. Также установлены коррупционные риски при оказании государственных услуг, при реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций. Необходимо отметить, что Департамент данную работу проводит совместно с представителями гражданского общества, партии «НұрОтан», НПО, РПП «Атамекен» Акмолинской области, бизнес сообщества, Федерации профсоюзов РК и др. Практика показала высокую результативность привлечения независимых экспертов в состав рабочих групп по осуществлению внешнего анализа коррупционных рисков. По результатам совместно проведенной работы внесено 47 предложений и рекомендаций по устранению коррупционных рисков в т.ч. в части нормативно-правовых актах (в законах и кодексах - 4, в подзаконных актах - 17), в организационно-управленческой деятельности – 26, из которых исполнено 36 (76%). Основная часть исполненных рекомендаций направлена на защиту и реализацию прав граждан и предпринимателей. Между тем, Департамент в рамках исполнения Дорожной карты о сотрудничестве между Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» на 2018 год провел анализ бизнес-процессов 25 наиболее востребованных государственных услуг бизнес сообществом, на предмет наличия коррупционных рисков. По итогам анализа, выработаны рекомендаций по сокращению требуемых документов, сроков оказания, исключению излишних процедур. Также даны рекомендации по оптимизации и автоматизации государственных услуг. Результаты проведенной работы по противодействию коррупции показали целесообразность и необходимость дальнейшей последовательной системной работы в данном направлении не только государства, но и общества в целом через формирование действенных мер, препятствующих дальнейшему развитию коррупции. Учитывая итоги первого полугодия текущего года, Департаментом будет продолжена комплексная и системная работа, направленная на исключение факторов способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и квазигосударственного сектора.   Заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Братаева Р.Г.
Rate this item
(0 votes)
31.Jul.2018 Written by
Последовательно реализуя поручения Главы государства, мы сформировали профессионально-стратегический государственный аппарат.   Нашей следующей амбициозной задачей является переход к инновационной государственной службе, ключевая составляющая которой – качество человеческого капитала. Совершенствуются подходы по отбору и найму госслужащих. Так, внедрена практика обязательного написания эссе для управленческого блока. Введены практико-ориентированные программы обучения в Академии государственного управления, разработанные в партнерстве с топовыми ВУЗами мира. Создана единая система обучения госслужащих с центром в Академии и ее филиалами в регионах. Реализуется проект «Цифровая Академия». С целью дальнейшей профессионализации и мотивации государственных служащих на базе четырех органов в пилотном режиме апробируется система оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы. Уже сегодня в этих органах сотрудники получают за свою работу в среднем в два раза больше, чем раньше. По результатам эффективности работы за год бонусы составят от 4 окладов и выше. Мы перешли к активной фазе реализации данного направления. Уже сегодня промежуточные итоги демонстрируют положительную кадровую динамику и рост конкуренции. Отток кадров в трех пилотных органах (Агентство, Акиматы г.Астаны и Мангистауской области) снизился в 2 раза, конкурс на одно место вырос в 3 раза. А в Министерстве юстиции сменяемость сведена к минимуму и отмечается 2-кратный рост приема сотрудников с зарубежным образованием, что увеличило на 6% количество служащих, владеющих английским языком. Переход на новую систему оплаты труда запустил трансформационные процессы. Многие из вас прекрасно знают принцип Парето, когда 80% всей работы в организации выполняют 20% сотрудников. Думаю, что это соотношение в какой-то мере справедливо и для государственной службы.  Полгода назад преимущественно за счет вакансий мы оптимизировали штатную численность центрального аппарата Агентства на 30%, в территориальных подразделениях – на 10%, этот уровень планируется довести до 20%. Принятые меры на центральном уровне позволили дополнительно увеличить зарплаты сотрудников до 60%. Хотел бы особо отметить, что сегодня тренд на оптимизацию задан лично Президентом. Несмотря на проводимую оптимизацию, работа в Агентстве не остановилась, а стала ощутимо эффективней благодаря экономической мотивации. Теперь каждый ориентирован на достижение конкретных результатов в кратчайшие сроки. Создали Общий центр обслуживания по кадровому делопроизводст  ву. Следующие шаги – это централизация госзакупок и юридической службы. В результате сокращено 147 кадровых единиц. Ежегодная экономия составит свыше 432 миллиона тенге. Сэкономленные средства руководители госорганов вправе использовать для повышения заработной платы работников за счет надбавок, направленных на стимулирование продуктивного и честного труда (ст. 53 Бюджетного кодекса). В целом, на сегодня по стране в подведомственных организациях задействовано 1,5 млн. человек, с фондом оплаты труда в 2 трлн. тенге. В Правительстве прорабатывается вопрос по их оптимизации и консолидации. Применяемые меры вкупе позволят поэтапно перейти на новую систему оплаты труда путем изыскания внутренних резервов. Из выступления Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018г.
Rate this item
(0 votes)
31.Jul.2018 Written by
   В странах ОЭСР, помимо конкурентоспособной заработной платы служащим предоставляется солидный социальный пакет. С целью повышения привлекательности государственного аппарата, как работодателя, нами прорабатывается вопрос по усилению социального обеспечения служащих. В настоящее время, изучается введение льготного жилищного и пенсионного обеспечения, создания условий для оздоровления. Нами в Алматинской области практически решен вопрос обеспечения жильем своих сотрудников. Завершается строительство 2 многоквартирных домов (60 квартир и 40 квартир). В г.Астане и Акмолинской области дан старт аналогичным проектам. Другим регионам следует последовать примеру своих коллег. Также необходимо активно использовать потенциал инициативы Главы государства «7-20-25», которая предоставляет возможность приобретения жилья на льготных условиях. Еще один проект Агентства – установление гибкого графика рабочего времени.  Для сотрудников, имеющих детей, которых ежедневно необходимо отвозить в сады и школы, рабочий день начинается в 9.30 утра. Также две трети служащих изъявили желание увеличить время обеденного перерыва. Для них рабочий день заканчивается на полчаса позже – в 19.00 часов. Подобные подходы применяются в других государственных органах (МИР). В случае положительной апробации проекта, он будет ретранслирован на государственную службу. Из выступления Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018г.
Rate this item
(0 votes)
31.Jul.2018 Written by
Последовательно реализуя поручения Главы государства, мы сформировали профессионально-стратегический государственный аппарат. Немаловажный приоритет в нашем деле – обеспечение качественного оказания услуг населению. В целях построения сервисного государства продолжается масштабная автоматизация государственных услуг и интеграция баз данных госорганов. Благодаря активной совместной работе с Правительством, интеграция с порталом «электронного правительства» возросла на 15% за полугодие (в целом 27%, 107 систем из более 400), в то время как в течении предыдущих 10 лет (с 2008 года по 2017 год) она составила лишь 12% (50 систем). В результате, сегодня 78% (73% в 2017 году) госуслуг оказываются в электронной форме и через Госкорпорацию «Правительство для граждан», что привело к сокращению бытовой коррупции в этой сфере более чем на две трети. Серьезный импульс этому придает государственная программа «Цифровой Казахстан». Наш вклад в ее реализацию – дальнейшее форсирование перевода госуслуг в электронный формат. Количество допускаемых нарушений государственными органами сократилось в 8 раз за последние два года (с 800 тыс. в 2016 году до 100 тыс. в первом полугодии текущего года), в том числе, более чем в 4 раза несоблюдения сроков оказания госуслуг (2016 год – 13,4 тыс. фактов, 2017 год – 3,1 тыс. фактов). В целях исключения коллизий интерпретации (между отдельными правовыми актами выявлено порядка 180 несоответствий, правила и регламентов, дублируют друг друга на 60%) и упрощения процесса оказания госуслуг Агентством внесены конкретные предложения по внедрению единого стандарта госуслуги. Данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством информации и коммуникаций.   Из выступления Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018г.
Rate this item
(0 votes)
31.Jul.2018 Written by
Сегодня ключевую роль в обеспечении этики госслужащих играют Советы и уполномоченные по этике. Акцент в их деятельности полностью смещен на профилактику этических нарушений, защиту прав и интересов государственных служащих и формирование позитивного морально-психологического климата. Институт уполномоченных по этике доказал свою состоятельность. Это подтверждается более чем десятикратным ростом количества обращений в их адрес за последние два года (в 2016 году - 445 граждан, в 2017 году - 3461, в 1 полугодии 2018 года - 6491). Количество проверок возросло на 40% в сравнении с прошлым годом с связи с увеличением количества обращений граждан. Это свидетельствует о повышении доверия населения, а также увеличении доли граждан, готовых сообщить о неэтичном поведении госслужащих. Из выступления Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018 г. 
Rate this item
(1 Vote)
31.Jul.2018 Written by
В свете поручений Главы государства продолжена системная работа по превенции коррупции. Запущенные в пилотном режиме новые инструменты её профилактики доказали свою эффективность. Внедрение проектного менеджмента в госуправлении стало своевременным решением имеющихся проблем. Активно работают три проектных офиса, наработанный опыт будет распространен на всю Республику. Во главе угла – широкое вовлечение гражданского общества в противодействии коррупции, защита прав граждан, предпринимателей и иностранных инвесторов. Программа антикоррупционного сопровождения инвесторов вызвала позитивный резонанс среди бизнес-сообщества. Мы наблюдаем значительный интерес крупных инвесторов и зарубежных экспертов. За неполный месяц с запуска инициативы, антикоррупционным сопровождением удалось охватить 20 инвест-проектов на сумму более 750 миллиардов тенге. Данную практику мы намерены внедрить во всех регионах страны. Таким образом, Агентство значительно увеличит свой вклад в экономическое развитие нашего государства и рост ВВП. Ни у кого не должно остаться иллюзий касательно решимости Агентства жестко пресекать любые коррупционные проявления. В частности, это касается формирования в Казахстане благоприятного бизнес-климата. Даже малейшее незаконное вмешательство, затягивание сроков или иные бюрократические «приемы» будут расцениваться как вызов действующей антикоррупционной политике. Личные интересы должностных лиц, принимающих управленческие решения, не могут и не должны противоречить государственным. Сегодня нами пересмотрены подходы к оценке результатов работы территориальных Департаментов в сфере превенции коррупции. Мы сместили ориентиры с процессов на достижение конкретных результатов. Нам важно сколько людей мы смогли защитить от негативного воздействия коррупционных проявлений, разрушая при этом наработанные преступные схемы. Искоренение бытовой коррупции, как и прежде, остается одной из ключевых задач Агентства. В ближайшее время в рамках проекта «Саналы ұрпақ» будут внедрены разработанные нами антикоррупционные стандарты в высших учебных заведениях страны. Все проводимые мероприятия осуществляются в тесном сотрудничестве с институтами гражданского общества. Выстроенный сегодня диалог будет и дальше развиваться в конструктивном русле. Серьезное внимание уделяется проекту «Карта общественного контроля», направленного на обеспечение гражданского контроля за целевым использованием бюджетных средств, в том числе на четвертом уровне бюджета. Особую роль играют Специальные мониторинговые группы, ценностью которых являются неравнодушные граждане. Они по праву заслужили доверие общества. Необходимо сосредоточить усилия Агентства на реализацию рекомендаций Стамбульского плана действий ОЭСР. В частности, криминализация обещания/предложения взятки, установление уголовной ответственности за неза  конное обогащение посредством введения всеобщего декларирования расходов.     Мы должны выработать твердый иммунитет и нулевую терпимость общества к коррупции посредством развития духовно-нравственных устоев, в тоже самое время принимать меры по повышению доверия граждан. Из выступления Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018 г.
Rate this item
(0 votes)
18.Aug.2017 Written by
Для осуществления стратегических задач поставленных Президентом страны Н.А.Назарбаевым, в рамках Плана нации «100 конкретных шагов»,
 • Свежие
 • Популярные
 • 0 В целях выявления административных барьеров Департаментом Агентства…
 • 0 Сегодня на базе Высшего педагогического колледжа в…
 • 0 А.ж. 17 тамызда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет…
 • 0 А.ж. 17 тамызда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет…
 • 0 17 августа т.г. главным специалистом Департамента Агентства…
 • 0  23 июля текущего года состоялось очередное заседание…
 • 0 Пресс-конференция на тему:«Роль гражданского общества в формировании…
 • 0 Состоялось аппаратное совещание под руководством председателя Агентства…
 • 0 1. В какой период будет проведена аттестация…
 • 0 В региональном тестовом зале Южно-Казахстанской области во…

Tags

Используйте следующие возможности

Представленные сервисы помогут во всех Ваших начинаниях!

ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ

Уважаемые пресс-секретари государственных органов мы рады предоставить Вам возможность самостоятельно размещать информацию на сайте! Заявки направленные через форму рассматриваются  течении 2 суток.

 

 
Территория свободного комментирования